Har hjemmekontoret kommet for å bli? - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Har hjemmekontoret kommet for å bli?

Print Friendly, PDF & Email

Etter nesten halvannet år på hjemmekontor stiller mange seg nå spørsmålet: ønsker vi oss tilbake til slik det var før pandemien?   

Hjemmekontordiskusjonen er ikke et enten-eller-spørsmål, og den er heller ikke for ingen eller for alle. Hjemmekontor er en løsning som kan passe i en del situasjoner for en del grupper, i større eller mindre grad. Vi skal ikke gå tilbake til slik det var, men vi skal heller ikke fortsette med fullt hjemmekontor. Vi trenger et kontor for å sosialisere oss, skape gode relasjoner og sørge for gode diskusjoner, beslutninger og arbeidsmøter. Samtidig må vi bruke styrkene ved hjemmekontoret til å gi de ansatte økt fleksibilitet i hverdagen, senke stressnivåene og mulighet for bedre konsentrasjon. 

Løsninger som tar vare på ulike behov 

Ansatte kan ha ulike ønsker og behov knyttet til hvor og hvordan de arbeider best, avhengig av livs- og bosituasjon, sted i karrieren, samt andre individuelle forskjeller. Dette kan være praktiske forskjeller relatert til boforhold, og ulike muligheter for å bevare og utvikle sosiale relasjoner på og utenfor arbeidsplassen. I tillegg har mennesker ulike preferanser når det gjelder å skille eller integrere arbeid og fritid. Organisasjoner må sørge for at en eventuell ny arbeidssituasjon tar hensyn til disse ulike behovene, slik at trivsel og velvære kan opprettholdes for alle. 

Mindre stress og økt balanse mellom jobb og fritid med hjemmekontor 

Våre ansatte rapporterer at det å jobbe hjemme har bidratt til mindre stress og bedre arbeids-fritidsbalanse, spesielt med tanke på å bruke mindre tid på transport. Når ansatte i større grad selv bestemmer arbeidstid og -sted, kan dette både bidra til økt motivasjon og jobbtilfredshet. Mange opplever også økt konsentrasjon og produktivitet i noen oppgaver. Samtidig bør organisasjoner være oppmerksomme på at langvarig hjemmekontor kan føre til svakere tilknytning til organisasjonen og vanskeligheter for å opprettholde sosiale relasjoner. 

Strategiske beslutningsprosesser har blitt dårligere på hjemmekontoret 

Caroline Thomas og Melissa Helen Bjerke har i sin masteroppgave undersøkt hvordan hjemmekontoret har påvirket kvaliteten og effektiviteten på beslutningsprosesser i organisasjonen. Undersøkelsen viste at strategiske beslutninger ble i større grad negativt påvirket av fjernarbeid. Det ble vanskeligere både å komme til enighet og å ta beslutninger hjemmefra. Noen av deltakerne i studien opplevde at diskusjoner ble dårligere og at beslutninger ble tatt raskere på for tynt grunnlag ved bruk av digitale verktøy for kommunikasjon. Les mer om undersøkelsen her.

Beholde styrkene; ikke glemme svakhetene 

Når samfunnet nå åpner opp, må vi sørge for å beholde styrkene hjemmekontoret har gitt oss. Samtidig vet vi at hjemmekontoret fungerer bedre for noen grupper og arbeidsoppgaver enn for andre. Eksempelvis bør vi holde strategiske beslutningsprosesser på kontoret og heller bruke hjemmekontoret til å forberede oss. Slik kan vi sørge for en arbeidshverdag med lavere stressnivåer, og bedre trivsel for våre ansatte. 

Print Friendly, PDF & Email
Opptak webinar: Selvvalgt Egen pensjonskonto – Ulike aktørers perspektiver og posisjonering i markedet
Mer programtankegang

Har du lyst å holde deg oppdatert?