Sparebank 1 – Egen Pensjonskonto - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

Sparebank 1 – Egen Pensjonskonto

Print Friendly, PDF & Email

SpareBank 1 Forsikring er et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen, og leverer pensjonsforsikringsprodukter, hovedsakelig til kunder av SpareBank 1 alliansens banker, men også til medlemmer av organisasjoner som LO eller andre som liker selskapets pensjons- og kapitalforvaltning. Selskapet er en utfordrer i markedet og har hatt kraftig vekst de senere årene.  


Bakgrunn for prosjektet 

I 2019 vedtok Stortinget å innføre Egen Pensjonskonto (EPK), med ikrafttredelse 1.1.2021. Egen Pensjonskonto medførte at all pensjonssparing fra innskuddspensjon for en ansatt skulle samles i én konto, samt at den ansatte selv skulle kunne velge hvem som skal forvalte pengene. Gjennom disse grepene søkte myndighetene å gi de ansatte bedre oversikt over sin pensjon, mer påvirkning på forvaltning av midlene samt lavere kostnader.  

Dette var fundamentale og gjennomgripende endringer i det dominerende kollektive pensjonsproduktet – innskuddspensjon – og medførte store konsekvenser for leverandørenes interne prosesser, samhandling mellom aktørene og markedsdynamikken.  

Sparebank 1 Forsikring ønsket å ta en ledende rolle i det nye markedet og etablerte et prosjekt for å identifisere og gjennomføre nødvendige endringer for å levere Egen Pensjonskonto – EPK-prosjektet. 

Prosjektets omfang 

EPK-prosjektets formål var å sikre at alle endringene i Lov om Innskuddspensjon og tilhørende forskrifter i forbindelse med innføringen av Egen Pensjonskonto ble adressert, og at nødvendige utviklings- og endringstiltak for å være i ønsket posisjon 1.1.2021 ble identifisert og gjennomført.  

Prosjektets målområder var: 

 • Strategisk: Prosjektet skulle understøtte organisasjonens strategi og markedsposisjon og ha et aktivt forhold til effektivisering, digitalisering og optimalisering 
 • Teknologisk: Utvikle nødvendige og gode kundeløsninger, effektive grensesnitt mot bransjens felles pensjonskontoregister og legge til rette for intern effektivitet 
 • Organisatorisk: Ansatte internt og i bankene skulle være rustet til å lansere, gi råd om og operere Egen Pensjonskonto på en god måte 

Arbeidet ble gjennomført i tre faser. Analysefasen identifiserte områdene det måtte gjøres utviklings- og endringstiltak på og overordnet omfang av dette samt definerte tydelig mandat for neste fase av prosjektet. I gjennomføringsfasen bestod prosjektet av fem større delprosjekter; IT infrastruktur, kunde- og rådgivningsportaler, kjernesystem, kompetansebygging og kundekommunikasjon. Det ble utviklet systemløsninger som understøttet interne arbeidsprosesser, grensesnitt mot bransjens pensjonskontoregister samt for rådgivere, partnere og kunder. I tillegg ble kommunikasjons- og opplæringsmateriell utviklet. Stabiliseringsfasen sikret at alt virket før lansering, samt fulgte opp løpende i den første driftsperioden. Deretter ble løsningen gradvis overført til linjen. 

Peak Consulting Groups rolle 

Peak hadde ansvar for prosjektledelse og representerte Sparebank 1 Forsikring i bransjeprosjektets operasjonelle og funksjonelle arbeidsstrøm. Dette inkluderte: 

 • Lede det samlede prosjektet 
 • Tett dialog med forretningen for å sikre at løsningene som utvikles støtter opp under strategiske mål 
 • Oppfølging og coaching av delprosjektledere og medarbeidere 
 • Representere Sparebank 1 i bransjeprosjektet, og sikre at selskapets interesser ivaretas og at bransjeprosjektets leveranser kan utnyttes best mulig i selskapets interne prosesser 
 • Koordinere interne interessenter inn mot det eksterne bransjeprosjektet 
 • Sikre forankring og engasjement hos selskapets distribusjonspartnere  

Resultater for Sparebank 1 Forsikring

Resultatet av arbeidet ble: 

 • Sparebank 1 Forsikring var klar for lansering med alle løsninger innenfor tiden
 • Styrket strategiske markedsposisjon og salgskraft – ledende på selvvalgt løsning
 • Mer effektive, digitaliserte og optimaliserte arbeidsprosesser
 • Gode og funksjonelle løsninger for bedrifts- og privatkunder samt ansatte, fra dag 1
 • God styring og effektiv ressursbruk i prosjektet, samt høyt engasjement rundt Egen Pensjonskonto internt og i Sparebank 1 Gruppen

Sett fra SpareBank 1 Forsikring: 

Selskapet fikk en prosjektleder fra Peak som sto for verdier i stil med selskapets kultur. Dette hadde mye å si for den utstrakte samhandlingen på tvers av alle enheter og måten prosjektleder representerte selskapet på. Prosjektlederen klarte å skape entusiasme for prosjektet og fikk frem det beste i selskapets ressurser. Det finnes mange prosjektledere tilgjengelig som kan metodikk rundt prosjektledelse, men det vi fikk gjennom prosjektlederen fra Peak ga en verdi langt ut over dette.  

 • Wenche Seljeseth, Administrerende direktør 

Print Friendly, PDF & Email

Det finnes mange prosjektledere tilgjengelig som kan metodikk rundt prosjektledelse, men det vi fikk gjennom prosjektlederen fra Peak ga en verdi langt ut over dette. 

Se flere caser

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde

Har du lyst å holde deg oppdatert?