- Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring

Print Friendly, PDF & Email
Om Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er et livsforsikringsselskap med 125 milliarder kroner i forvaltning. Selskapet er heleid av Oslo kommune, og kommunen er største kunde i selskapet. Andre kunder er blant annet Oslo universitetssykehus, Sporveien Oslo og Ruter. 

Formålet med selskapet er å: 

  • Betale ut riktig pensjon og riktig erstatning til de som skal ha den, når de skal ha den. 
  • Til lavest mulig kostnad for arbeidsgiverne, og dermed også deres ansatte, og for Oslo kommune som eier. 
Bakgrunn for prosjektet

OPF har definert en klar strategi for å videreutvikle virksomheten, med mål om å levere best mulig resultat og effektiv drift for sine eiere. Strategien realisere i stor grad gjennom strategiske utviklingsprosjekter. Gjennom de senere årene har det vært en rekke endringer i regelverk for offentlig tjenestepensjon, forsikringslovgivningen og finansielle forhold som har krevd det meste av selskapets ressurser for forretningsutvikling. Dermed har ordinær drift og annen utvikling måttet nedprioriteres.  

For å øke selskapets gjennomføringskraft for flere digitale kundeløsninger og automatisering av prosesser, besluttet ledelsen å innføre en prosess for styring av den samlede utviklingsporteføljen og Peak Consulting Group ble engasjert for å få denne på plass.  

Engasjementets omfang

For å styre porteføljen av utviklingsaktiviteter på en best mulig måte må det etableres en god rolle og ansvarsfordeling mellom de ulike funksjoner i selskapet. Med utgangspunkt i Peaks rammeverk for porteføljestyring, ble det etablert et porteføljestyringsforum. Dette forumet fikk ansvar for å styre opp en helhetlig portefølje av prosjekter som realiserer ledelsens operative og strategiske mål. Samtidig fikk ledelsen en tydelig rolle i å prioritere og beslutte igangsettingen av nye prosjekter. Det ble etablert verktøy, rutiner og prosesser for samhandlingen mellom porteføljestyringsforum, ledergruppen og prosjektene, og gitt on-the-job trening i å jobbe på den nye måten. 

Peaks Consulting Groups rolle

Peak var ansvarlig for prosjektets gjennomføring og bidro blant annet med:

  • Velprøvet rammeverk og metode for porteføljestyring
  • Definere prosesser for å prioritere, igangsette og følg opp utviklingsprosjekter
  • Etablere porteføljestyringsforum
  • Igangsatt ny struktur og bistått organisasjonen gjennom oppstartsperioden
Resultater for Oslo Pensjonsforsikring

Resultatet av arbeidet ble:

  • Oversikt over den samlede utviklingsporteføljen
  • Bedre, mer helhetlig og åpen evaluering av nye prosjekter fokusert på strategiske målsettinger balansert mot ressurstilgang og operative behov
  • Større og mer effektiv strategisk og operativ måloppnåelse
Sitat fra kunden

«Peak har gjennom arbeidet sitt bidratt til at vi har en god prosess for å prioritere og følge opp våre mangfoldige utviklingsaktiviteter. Vi er nå bedre rustet til å realisere selskapets strategi på en effektiv måte og hele ledelsen er involvert og engasjert.»

Åmund Lunde, CEO

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

Se flere caser

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde
SKAGEN – Agil rådgivning

Har du lyst å holde deg oppdatert?