- Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Case

Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av IT målbilde

Print Friendly, PDF & Email
Om Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er et livsforsikringsselskap med 125 milliarder kroner i forvaltning. Selskapet er heleid av Oslo kommune, og kommunen er største kunde i selskapet. Andre kunder er blant annet Oslo universitetssykehus, Sporveien Oslo og Ruter. 

Formålet med selskapet er å: 

 • Betale ut riktig pensjon og riktig erstatning til de som skal ha den, når de skal ha den. 
 • Til lavest mulig kostnad for arbeidsgiverne, og dermed også deres ansatte, og for Oslo kommune som eier. 
Bakgrunn for prosjektet

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) hadde en systemportefølje med mange ulike systemer, utviklet over tid innenfor flere områder. Som en konsekvens har videreutvikling av den teknologiske plattformen blitt stadig mer krevende som følge av stadig økende forretningsmessige og regulatoriske krav. Kjernesystemets egenskaper er markedsledende, så å bytte det ut var ikke nødvendigvis ønskelig. Snarere ønsket OPF å forenkle og revitalisere teknologiplattformen for å øke systems endringskapasitet.

Som et første steg ønsket ledelsen derfor å tegne et tydelig målbilde for selskapets teknologiplattform. Målbildets formål skulle være å definere utviklingsretningen og formalisere kravene til fremtidig systemutvikling for å sikre en konsistent og felles retning fremover. Utgangspunktet for målbildet var OPFs forretningsmessige ambisjoner.

OPF satte derfor ned et prosjekt for å definere det teknologiske målbildet for selskapet, samt en overordnet plan for å gjennomføre målbildet – Prosjekt IT-målbilde. Peak Consulting Group ble engasjert som strategiske rådgiver og fasilitator for arbeidet. Målbildet danner nå grunnlaget for dagens IT-strategi.

Prosjektets omfang

Formålet med arbeidet var å gi en omforent retning for digitalisering av OPF og utvikling av den teknologiske plattformen, drevet av forretningens behov.

Arbeidet ble gjennomført i tre faser:

 1. Etablere en god forståelse for strategisk, forretningsmessig og teknologisk utgangspunkt
  For å gi overordnet retning ble ITs bidrag til OPFs strategi konkretisert gjennom intervjuer med selskapets ledere, samt at dagens systemstøtte ble kartlagt. Samlet ga dette en solid forståelse av forretningens behov fremover og kompleksiteten i dagens portefølje.
 2. Analysere funksjonsområdene og identifisere løsninger
  For hvert område ble situasjonen analysert, alternativer vurdert og forslag til løsning som ivaretok både forretningens og IT sine behov og krav identifisert. Det ble videre definert et sett arkitekturprinsipper for den videre utvikling av teknologisk plattform.
 3. Definere IT målbilde med prioriterte fokusområder
  Funksjonsområdene som stod foran de største endringene ble identifisert og målbildet ble fokusert inn mot disse. Til slutt ble det satt opp et samlet veikart for de endringer som var foreslått.

Målbildet blir nå brukt i den løpende prioriteringen av utviklingsprosjekter for å sikre at disse over tid realiserer selskapets strategiske ambisjoner over tid.

Peak Consulting Groups rolle

Peak hadde ansvar for metodisk rammeverk, strategisk validering og kartlegging samt ledelse av OPFs tverrfunksjonelle arbeidsgruppe. Dette inkluderte:

 • Bidra med analytisk rammeverk
 • Forberede og gjennomføre arbeidsmøter med ledergruppe
 • Sparringspartner for ledelsen i OPF om spørsmål knyttet til forretningsmål
 • Støtte IT-ledelsen med å omgjøre ‘forretningsmessige mål’ til ‘teknologiske krav’
 • Dokumentere leveransen, samt løpende avklare med organisasjonen
 • Sammenstille beslutningsgrunnlag og logisk plan for videre arbeid
Resultater for Oslo Pensjonsforsikring

Resultatet av arbeidet ble:

 • Et tydelig IT-målbilde som er forankret i forretningen og teknologi – felles forståelse og mål – som er grunnlag for en omforent IT-strategi
 • Et virkemiddel for å prioritere videre utviklingsarbeid og basis for å følge opp teknologi
 • En kommunikasjonsplattform mot styre, ansatte og kunder
Sitat fra kunden

«OPF har en tydelig forretningsstrategi, som krever teknologisk støtte for å realiseres. Gjennom arbeidet med IT-målbildet fikk vi en grundig analyse av eksisterende systemlandskap og deres match med de fremtidige forretningsbehovene. Der det var gap ble løsninger for å støtte forretningsstrategien. Deretter ble et samlet målbilde for videre teknologisk plattform etablert, og en plan for videre utvikling innenfor de mest kritiske områdene etablert. Peak har vært en verdifull bidragsyter, både i form av prosesstøtte, god bransje- og forretningsforståelse og ved å utfordre IT ledelsen. Vi sitter igjen med en IT strategi som støtter forrentningens behov og en tydelig roadmap for å nå målet.»

– Sven Falcke, IT-direktør

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

Se flere caser

Storebrand – Bistand i oppkjøp av Danica Pensjonsforsikring AS
Oslo Pensjonsforsikring – Etablering av porteføljestyring
SKAGEN – Agil rådgivning

Har du lyst å holde deg oppdatert?