Påvirker fjernarbeid beslutningsprosesser? - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Hvordan påvirker hjemmekontoret beslutningsprosessene for lederne?

Print Friendly, PDF & Email

I Peak er vi opptatt av å dele av vår kunnskap, derfor er vi stolte over å kunne hjelpe to studenter med deres masteroppgave som omhandler lederes beslutningsprosesser ved fjernarbeid.

Covid 19 har medført at virksomheter har blitt pålagt hjemmekontor. Samtidig har det vært kritisk at virksomhetens drift og utvikling ble videreført. Ledernes rolle har måttet tilpasse seg hjemmekontorsituasjonen, samtidig som beslutninger har blitt tatt på løpende bånd. Vi har i vår studie sett på hvordan det har vært for ledere å ta beslutninger fra hjemmekontor, og hvordan det har påvirket deres beslutningsprosesser. 

Undersøkelsen

Vi har intervjuet ledere på ulike nivåer i SpareBank 1 Forsikring AS for å finne svar på dette. Det faglige utgangspunktet er teorier rundt beslutninger, kommunikasjon og virtuelt arbeid. Ved å basere oss på et teoretisk rammeverk, har vi vurdert hvordan beslutningsprosessene har blitt påvirket hos SpareBank 1 Forsikring AS. I avsnittene under presenterer vi hovedfunnene fra vår studie. 

De digitale verktøyene har fungert som en kompensasjon på den opplevde avstanden mellom medarbeiderne, og de digitale verktøyene har hjulpet dem i deres arbeidshverdag hjemmefra. Likevel er det også utfordringer ved bruken av digitale verktøy, da de ikke kan erstatte alle de menneskelige funksjonene og interaksjonene som man har på kontoret. 

Et bedre beslutningsgrunnlag har ført til at beslutningsprosessene er mer effektive og går rett på sak. I noen sammenhenger er dette positivt, da lederne bruker tiden sin mer effektivt. Likevel er det også tilfeller der prosessene går for raskt og dermed ikke får involvert relevante parter i beslutningene som tas. Dermed er det vanskelig å konkludere om kvaliteten har blitt bedre eller dårligere. Likevel viste funnene at de fleste hadde en opplevelse av at beslutningskvaliteten ikke var endret. 

Fjernarbeid har hatt ulik påvirkning på de ulike beslutningsnivåene i SpareBank 1 Forsikring AS. Dette kan skyldes ulike beslutningsprosesser og ulik bruk av digitale samhandlingsverktøy. Videre ser vi at strukturen på digitale møter ikke har blitt endret. Derimot har møtekulturen blitt endret. Møtene er mer formaliserte, og en går mer systematisk gjennom et beslutningsgrunnlag som er utarbeidet i forkant av møtet. Dette har gått på bekostning av det sosiale aspektet i organisasjonen. 

Vi fant at beslutningsprosessene ikke har endret seg i overgangen til hjemmekontor. Likevel har følgende faktorer påvirket beslutningsprosessene: bruken av digitale samhandlingsverktøy, kommunikasjon, avstand, formaliserte prosesser og det sosiale.

Print Friendly, PDF & Email
Medarbeider

Hannah Onshuus

Rekruttering- og personalansvarlig

I Peak er vi opptatt av å dele av vår kunnskap, derfor er vi stolte over å kunne hjelpe to studenter med deres masteroppgave som omhandler leders beslutningsprosesser ved fjernarbeid.

Mer programtankegang
Økt strategisk gjennomføringskraft med effektiv porteføljestyring

Har du lyst å holde deg oppdatert?