Fokus på porteføljestyring - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Fokus på porteføljestyring

Print Friendly, PDF & Email

Porteføljestyring

Porteføljestyring handler om å tenke langsiktig; det er ofte viktigere å holde styr på hvilken retning man går, fremfor hvor raskt man beveger seg.

Fokus på porteføljestyring har stor verdi

Porteføljestyring kan ses på som en rød tråd mellom strategi og fornuftig anvendelse av tilgjengelige ressurser, ved å utføre prosjekter rettet mot et konkret mål. Porteføljestyring er med på å sikre oversikt over både strategiske og operasjonelle beslutninger.

Porteføljestyring bør ses på som en ledelsesdisiplin

Porteføljestyring er hovedsakelig en suksess når ledelsen handler proaktivt; ved å agere fremfor å reagere. Hvis ledelsen, uten problemer, kan svare på følgende spørsmål, går det sannsynligvis i riktig retning:

  1. Er den samlede porteføljen av initiativ i tråd med den fastlagte strategien?
  2. Hvilke prosjekter skal startes, stoppes, eller rett og slett ikke gjennomføres?
  3. Hva er konsekvensen av en omprioritering?
  4. Hvordan optimaliseres anvendelsen av begrensede ressurser?
  5. Hvordan og når frigis ressurser til nye prosjekter?

Det er svarene på disse spørsmålene som styrer retningen og er fundamentet for porteføljestyringens målsetting. Derfor er det ledelsens evne til å ivareta porteføljestyring som avgjør om porteføljen blir en suksess.

Utfordringer med å nå målet
Ledelse

Er svarene på spørsmålene over uklare tyder det på at veien til målet er uklar. Derfor oppstår det utfordringer som ofte håndteres gjennom kortsiktige løsninger og brannslukning, noe som igjen resulterer i bortkastet tid og frustrasjon. Denne tiden kunne heller vært brukt på å skape fremdrift og gevinstrealisering.

I stedet blir konsekvensen at porteføljen fylles med uavsluttede prosjekter og redusert gevinstpotensiale. Samtidig er det ofte en utfordring at prosjektene vurderes enkeltvis og at det ikke tas høyde for helheten i porteføljen. Det blir sjeldent stilt spørsmål ved hvilken verdi et nytt prosjekt kan tilføye den eksisterende porteføljen.

Peaks fokus på porteføljestyring og metode

I Peak benytter vi en metode basert på MoP (Management of Portfolios), som skaper en oversikt som gjør det mulig å holde styr på i hvilken rekkefølge prosjektene skal gjennomføres.

Vår metode sikrer at det kun er de prosjektene som er nødvendig for å realisere strategien som blir gjennomført – uten brannslukning. Dette skjer ved å ta utgangspunkt i konteksten til prosjektene og strategien. Derfra visualiserer vi hvordan prosjektene best mulig gjennomføres, samt om de bør avvikles – noe som ofte avhenger av tilgjengelige ressurser.

Peaks metode skaper verdi gjennom vurdering, evaluering, prioritering og styring av strategiske initiativer. På denne måten optimaliseres porteføljens strategiske innretning samtidig som risiko reduseres. Dette øker sannsynligheten for at porteføljens initiativer leveres som avtalt, klar for at organisasjonen kan oppnå de forventede gevinstene.

Peak kan hjelpe

Det som er spesielt for Peak er at vi, utover å ha fokus på god gjennomføring av porteføljens prosjekter, også fokuserer på å etablere den riktige porteføljen. Samtidig ivaretar vi grunnprinsippene som sikrer en optimal porteføljestyring.

Hos Peak har vi erfarne konsulenter, som hjelper kundene våre med å effektivisere sin porteføljestyring. Fokus vil være å skape en porteføljestyring som sikrer realisering av organisasjonens strategiske mål og ambisjon. Vi er blant de ledende rådgiverne innen porteføljestyring og hjelper deg gjerne med å ta deres porteføljestyring til et nytt nivå.

Print Friendly, PDF & Email
Håkon Onshuus

Håkon Onshuus

Managing Director

Peaks metode skaper verdi gjennom vurdering, evaluering, prioritering og styring av strategiske initiativer. På denne måten optimaliseres porteføljens strategiske innretning samtidig som risiko reduseres.

Prosjekter med krisestyring
Er du i riktig konsulenthus?

Har du lyst å holde deg oppdatert?